افزایش ورودی گوگلافزایش ضریب کلیک شدن Google Clickthrough rate 

افزایش ضریب کلیک شدن  یا همان Google Clickthrough rate  به معنی درصد تعداد کلیک شدن نسبت به تعداد نمایش شما در جستجوی گوگل می باشد.

افزایش ورودی گوگل


یکی از راه های بسیار موثر برای افزایش ضریب کیلیک شدن، خرید ورودی گوگل واقعی می باشد.


خرید ورودی گوگل چگونه در افزایش ورودی گوگل سایت کمک خواهد کرد؟

اولین اثر مثبتی که شما با خرید ورودی گوگل ایجاد خواهد شد، اقزایش صریب کلیک شدن شما در کلمه یا عبارت کلیدی دلخواه شما خواهد بود.

شما با اقزایش ضریب کلیک شدن باعث افزایش امتیاز کلمه یا عبارت خود در گوگل می شوید.

هر چه ضریب کلیک شدن شما نسبت به رقبا بیشتر باشد، گوگل به شما تعداد نمایش ( گوگل ایمپرشن یا همان  Google Impressions ) بیشتری اختصاص خواهد داد و این یعنی افزایش ورودی گوگل و مشتری برای شما.


ما با در دست داشتن با کیفیت ترین روش برای ایجاد ورودی گوگل شما را در پیشی گرفتن از رقبا کمک خواهیم کرد.
ارسال
short